Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

289
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony głównej Starostwa Powiatu Grodziskiego
Starostwo Powiatu Grodziskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony głównej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej: http://www.powiat-grodziski.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatu Grodziskiego
 ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-30

Główna strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.    Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo,
2.    część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Ułatwienia na stronie głównej
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•    zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery)
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
•    poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych
•    focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Marcin Lasocki, Główny Specjalista ds. Informatycznych; e-mail: informatyk@powiat-grodziski.pl telefon: (22) 724-07-11 wew. 228
Procedura wnioskowo-skargowa
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Marcin Lasocki, adres poczty elektronicznej informatyk@powiat-grodziski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 724 07 11 wew.228 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.
Dostępność  architektoniczna
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Kościuszki 30
Do budynku piętrowego, oznaczonego literą A prowadzi jedno wejście od strony ul. Kościuszki. Budynek znajduje się za ogrodzeniem, z furtką. Do budynku prowadzą schody, z podjazdem dla wózków.
Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który przywołuje pracownika.
Punkt Obsługi Mieszkańców znajduje się w holu po lewej stronie, po przejściu korytarzem od wejścia. Dla osób na wózkach przystosowany jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od Punktu Obsługi Mieszkańców.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Kościuszki 32
 Do budynku piętrowego, oznaczonego literą B prowadzą dwa wejścia; jedno od ul. Kościuszki z dwoma stopniami, drugie od strony parkingu z łagodnym podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach przystosowany jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Przy obu wejściach do budynku znajdują się dzwonki, które przywołują pracownika.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia od strony parkingu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11 A
Do budynku trzypiętrowego, prowadzą trzy wejścia; główne ze schodami, drugie wejście z poziomu -1, z dostępem do windy, trzecie  od szczytu budynku ze schodami.  Dla osób na wózkach przystosowane są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda, z przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille`a.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od windy.
W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Żyrardowskiej 48
Do budynku piętrowego, prowadzą dwa wejścia; główne ze schodami, drugie wejście z poziomu parteru od szczytu budynku z bezpośrednim dostępem do windy. Dla osób na wózkach przystosowane są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda,  z przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille`a.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze  w głównym holu.
W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy wejściu z windą.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1.    Starostwo Powiatu Grodziskiego zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania
z pomocy tłumacza prosimy o pisemną informację, przekazaną do Starostwa
co najmniej 3 dni robocze przed terminem takiego zdarzenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Informację można przesłać faksem, pocztą elektroniczną, lub złożyć pisemnie w każdym Wydziale Starostwa Powiatu Grodziskiego (nr faksu - 22724-30-49, adres e-mail - sekretariat@powiat-grodziski.pl),
2.    zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Starostwa Powiatu Grodziskiego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.