Pomoc społeczna w Powiecie Grodziskim

Data: 01.12.2022 r., godz. 09.08    118
Misją Powiatu Grodziskiego jest zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do rozwoju i godnego życia poprzez wzmacnianie systemu wsparcia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, tak aby zapobiegać powstawaniu dysfunkcji oraz zapewnić warunki dla integracji społecznej i wzmacniania samodzielności osób i rodzin.

Aby zrealizować tę misję, Powiat Grodziski podejmuje wiele działań w zakresie pomocy społecznej. Polegają one na przeciwdziałaniu bezrobociu i jego długotrwałym skutkom, wzmacnianiu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu marginalizacji osób starszych, przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Powyższe działania są realizowane przez jednostki Powiatu Grodziskiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim służy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych. Przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Grodziskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który co roku ustala Starosta Grodziski. W 2022 roku został ustalony na kwotę 5 100 zł.

Dom Pomocy Społecznej dysponuje 40 miejscami: 20 w Izdebnie Kościelnym (dla kobiet) oraz 20 w Grodzisku Mazowieckim (dla kobiet i mężczyzn). Na mieszkańców czeka wykwalifikowany personel świadczący całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarza internisty raz w tygodniu, a także dowóz do poradni specjalistycznych czy konsultacje lekarza psychiatry. Mieszkańcy mogą również korzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Specjalnie dla nich organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych, takich jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, urodziny mieszkańców, Jesień z Rodziną czy mikołajki. Działania te dają seniorom poczucie, że nie są wyłączeni z życia społecznego.

Realizację części zadań powierza się organizacjom pozarządowym wybranym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, z którymi Powiat podpisuje umowę oraz przekazuje środki finansowe. Jednym z nich jest prowadzenie domu dziecka. Od 1 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Wólce Grodziskiej prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia z terenu Powiatu Grodziskiego. Podopieczni domu dziecka mają zapewnioną nie tylko całodobową opiekę czy wyrównanie deficytów zdrowotnych i szkolnych, ale także rozwój zainteresowań. Wychowankowie uczestniczą w wielu imprezach i uroczystościach, dzięki czemu mogą się ze sobą integrować. 

Organizacje pozarządowe realizują w Powiecie Grodziskim również zadania związane ze wspieraniem osób niepełnosprawnych. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie Powiatu Grodziskiego dwie placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: 

  • Dom Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Milanówku zapewniający miejsce dla 50 mieszkańców, którym zapewniona jest pełna opieka, dba się o ich potrzeby psychologiczne oraz integrację poprzez organizowane występy, spotkania i zawody,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej, będący formą dziennego wsparcia dla 33 podopiecznych, którego uczestnicy mogą brać udział w warsztatach ceramicznych, rękodzielniczych, komputerowych, kulinarnych, a także zajęciach z psychologiem. 

Na terenie Powiatu Grodziskiego działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”. Rolą warsztatów jest aktywne wspomaganie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Stosowane w terapii zajęciowej techniki zmierzają do usamodzielnienia uczestników poprzez naukę czynności życia codziennego i zaradności życiowej, a także rozwijania sprawności psychofizycznej.

Powiat działa we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminach wchodzących w jego skład, tak by podejmowane działania o charakterze ponadgminnym były ze sobą skoordynowane. Dzięki temu zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane w sposób jak najbardziej efektywny, by jak najlepiej służyć wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu, którzy potrzebują pomocy.

Pomoc społeczna w Grodzisku Mazowieckim
Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, Dom Pomocy Społecznej, filia w Grodzisku Mazowieckim, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Inspiracja w Wólce Grodziskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej,