Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grodziskim (I)"

Data: 18.07.2023 r., godz. 15.10    456
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w latach 2023 - 2024 będzie realizował projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grodziskim (I) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027.

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim z utrudnionym dostępem do rynku pracy.

Projekt skierowany będzie do 64 osób bezrobotnych (35 kobiet i 29 mężczyzn). 
W pierwszej kolejności do projektu kierowane będą osoby należące do jednej lub kilku grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
- osób długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych w PUP nieprzerwalnie  przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osób w wieku 50 lat i więcej,
- osób z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (tj. z wykształceniem średnim lub niższym, bez osób z wykształceniem policealnym i wyższym),
- osób z niepełnosprawnościami,
- kobiet.

Udzielanie wsparcia w ramach projektu poprzedzone będzie: - opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, - diagnozowaniem deficytów w zakresie umiejętności cyfrowych (w razie potrzeby uzupełnienie  poziomu kompetencji cyfrowych poprzez udział w szkoleniach), - diagnozowaniem umiejętności kluczowych dla zielonej transformacji tj. umiejętności ekologicznych, umiejętności niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi, - diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzenie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji).
Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w latach 2023 – 2024 realizował będzie następujące formy wsparcia:
- staże (dla  osób do 30 roku życia  i osób powyżej 30 roku życia),
- szkolenia (dla  osób do 30 roku życia i osób powyżej 30 roku życia),
- prace interwencyjne (dla  osób powyżej 30 roku życia),  
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla  osób do 30 roku życia).
 
Osoby do 30 roku życia otrzymają wsparcie w postaci: staży, szkoleń oraz jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach zadania: Gwarancja dla młodzieży.
 
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego.
Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. pozostających  bez zatrudnienia udzielane będzie w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
Każdemu uczestnikowi projektu w wieku 18 – 29 zostanie zapewniona oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub inna forma pomocy prowadzona do aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

Wartość projektu: 1 118 763,12 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 559 381,56 zł

Rezultatem projektu będzie: podjęcie w ciągu czterech tygodni od zakończenia udziału  w projekcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, bądź działalności gospodarczej przez 37 osób.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
 
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim znajduje się w dwóch budynkach przy ul. T. Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim. Do budynku od ulicy T. Kościuszki 30 i 32 prowadzi wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich, przed drzwiami wejściowymi znajdują się dzwonki sygnalizujące potrzebę pomocy przy otwarciu drzwi, na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, brak progów, na I piętrze w budynku przy ul. T. Kościuszki 30 znajduje się stanowisko z Tłumaczem Migam on-line dla osób głuchoniemych.
 
Ogłoszenia o naborach wniosków dla osób bezrobotnych i pracodawców będą zamieszczone na stronie internetowej w AKTUALNOŚCIACH, w siedzibie urzędu, facebooku PUP w Grodzisku Maz.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu tj. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (pokój nr 5 I piętro),  tel. 22 755 55 86  wew. 213,  512-458-432.