Zarząd Powiatu Grodziskiego z absolutorium i wotum zaufania

Data: 01.07.2022 r., godz. 12.28    608
Podczas XLV sesji Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 30 czerwca radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium.

Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok na XLV sesji Rady Powiatu Grodziskiego 30 czerwca 2022 r. omówił Starosta Grodziski Marek Wieżbicki. W raporcie przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące Powiatu Grodziskiego, wykaz jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży działających na terenie powiatu, struktura organizacyjna Starostwa, wszystkie zadania realizowane przez powiat w 2021 roku, a także strategie, raport z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, podstawowe dane finansowe oraz informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2021 roku. Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok jest dostępny na stronie BIP Powiatu Grodziskiego.

Pan Starosta zaznaczył, że wielkim sukcesem Powiatu Grodziskiego jest dobra współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Przykładem tej współpracy jest powstanie Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe, a także licznie pozyskiwane dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego oraz budżetu państwa. Pan Starosta zwrócił także uwagę na wdrożony w Starostwie Powiatu Grodziskiego System Zarządzania Jakością ISO, a także opinię Regionalnej Rady Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wykonania budżetu, w której nie zgłoszono żadnych uwag. Jak podkreślił, sytuacja finansowa Powiatu jest bardzo dobra, z roku na rok realizowanych jest coraz więcej zadań, co jest możliwe dzięki dobrej współpracy Rady Powiatu i Zarządu.

Po debacie nad zaprezentowanym raportem radni jednogłośnie udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Na sesji przedstawione zostało także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok. Sprawozdania są dostępne na stronie BIP Powiatu Grodziskiego.

Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 144 573 943,65 zł, wydatki natomiast wykonano w wysokości 141 891 061,43 zł. W 2021 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono43 190 983,08 zł, na transport i łączność – 30 509 744,94 zł, 6 548 066,37 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 10 789 015,64 zł na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 5 991 022,40 zł na działalność rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 21 955 066,75 zł na administrację publiczną.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok.

Kolejnym punktem obrad Rady Powiatu było udzielenie Zarządowi Powiatu Grodziskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Podczas głosowania nad uchwałą w tej sprawie Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium.