Rok szkolny 2022/23 w Powiecie Grodziskim

Data: 20.12.2023 r., godz. 12.50    406
Rokrocznie zgodnie z przepisami przygotowywana jest informacja o realizacji zadań oświatowych.

Dokument ten stanowi kompendium wiedzy na temat stanu oświaty: co udało się osiągnąć, jakie są mocne strony, ale i wyzwania, które stoją przed szkolnictwem – także w Powiecie Grodziskim.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, kształciło się w roku szkolnym 2022/2023 w sumie 3 157 uczniów (o 8% więcej niż w ubiegłym roku). 
O wysoki poziom nauczania dba dobrze wykwalifikowana kadra dydaktyczna – aż 73% stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Zdawalność egzaminu maturalnego wzrosła w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła ok. 95% tj. powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej (dla porównania w roku szkolnym 2021/22 - 93%).

W „Rankingu Perspektyw 2023” Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Milanówku zostało wyróżnione Srebrną Tarczą, a Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku i Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. uzyskały Brązowe Tarcze.   

Uczniowie odnoszą osiągnięcia w licznych konkursach i olimpiadach. Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim może pochwalić się następującymi sukcesami swoich uczniów: zdobycie tytułu finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady z języka niemieckiego, zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim konkursie poetyckim oraz zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie recytatorsko-krasomówczym. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim dwóch wychowanków zdobyło tytuł laureata w Akademii Przedsiębiorczości SGGW, a pięciu uczniów zostało finalistami tego konkursu. Jednocześnie dwóch wychowanków Technikum zdobyło tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku dwóch uczniów zdobyło wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim w konkursie chemicznym oraz siedemnastu – w konkursie z języka niemieckiego na tym samym szczeblu. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku zajęli 4 miejsce uzyskując wyróżnienie w międzynarodowym projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat 2023. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego zajęli pierwsze miejsce w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu powiatowym.

Władze Powiatu Grodziskiego, dla których ważne są dobre wyniki nauczania uczniów, każdego roku przeznaczają znaczne środki finansowe na remonty szkół i placówek oświatowych. Dużą inwestycją była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku (1 300 000 zł), a także instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół (ok. 400 000 zł). Wykonano także liczne prace remontowe m.in. pomieszczeń szkolnych, podłóg, czy instalacji elektrycznych, których łączny koszt sięga prawie 700 000 zł.

Powiat Grodziski pozyskał 12 000 000 zł na uruchomienie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej o skrzydło, w którym zostanie utworzona nowa innowacyjna placówka zapewniająca przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

W szkołach prowadzone są także liczne działania poszerzające pracę dydaktyczno-wychowawczą placówek. Dla przykładu można wymienić polsko-niemiecką wymianę uczniów (Zespół Szkół nr 2 im. gen. Bema w Milanówku), konkurs gastronomiczny Regionalne Podróże Kulinarne (Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Maz.), konkurs matematyczny o Złoty Kalkulator Starosty (Zespół Szkół nr 1 w Milanówku), Noc Logistyki (Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 2 w Grodzisku Maz.) czy wdrożenie innowacji pedagogicznej Klub Przyjaciół Bratka (Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.).

Władze Powiatu Grodziskiego mają świadomość, że dobrze działające szkolnictwo to przede wszystkim ciężka praca kadry pedagogicznej i administracyjnej. Natomiast ze swej strony Powiat Grodziski dokłada wszelkich starań, aby w ramach swoich kompetencji i możliwości tę pracę wspierać.

Wicestarosta

Krzysztof Filipiak, Wicestarosta Powiatu Grodziskiego nadzorujący Wydział Oświaty i Kultury