Nowy rok – nowy budżet

Data: 19.01.2024 r., godz. 14.30    302
Na ostatniej w 2023 r. sesji Rady Powiatu Grodziskiego jednogłośnie przyjęto uchwałę budżetową Powiatu na 2024 rok.

Budżet można określić jako plan dostępnych i przewidzianych środków finansowych, a także zaplanowanych wydatków. Jego wykonanie jest jednym z najważniejszych zadań Zarządu Powiatu.

Dochody i przychody

Dochody służą do finansowania realizacji zadań publicznych. Pochodzą z różnego rodzaju opłat, usług czy najmu i dzierżawy, a także z dotacji (z budżetu państwa i innych samorządów), subwencji (w tym subwencja oświatowa) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych..

Dochody Powiatu Grodziskiego w 2024 r. wyniosą 185 623 927,03 zł.

Przychody zaś to środki finansowe pozostałe z ubiegłego roku oraz kredyty i pożyczki, które Powiat będzie musiał w przyszłości zwrócić. W 2024 r. ustalone zostały w wysokości 12 333 027,95 zł.

Wydatki i rozchody

Wydatki bieżące związane są ze statutową działalnością poszczególnych jednostek organizacyjnych (wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za energię itp.), wydatki majątkowe – z zadaniami strategicznymi i inwestycjami.

W 2024 roku wydatki wynoszą 195 456 954,98 zł.

Rozchody natomiast są przeznaczone na spłatę zobowiązań – kredytów i pożyczek. W budżecie na 2024 rok to kwota 2 500 000 zł.

 

Dla władz Powiatu Grodziskiego kluczowe są inwestycje w następujących obszarach: infrastruktura, ochrona zdrowia i edukacja, które wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Ponad 15 mln zł zostanie przeznaczonych na drogi powiatowe. Największym zadaniem będzie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Chełmońskiego w Żelechowie. Planowany koszt: 3 903 774 zł, w tym 3 019 020 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zaplanowano m.in. budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych np. w Książenicach, Żabiej Woli i Hucie Żabiowolskiej. 

Inwestycje w placówkach oświatowych zaplanowano na ponad 12 mln zł. Największą z nich będzie rozpoczęcie budowy Branżowego Centrum Umiejętności, koszt: 9 677 888 zł, w tym 7 868 202 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Inne zadania to budowa sensorycznego placu zabaw w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, budowa urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku oraz prace remontowo-budowlane.

W Szpitalu Zachodnim, którego Powiat Grodziski jest organem prowadzącym, koszt planowanych inwestycji to ponad 5 mln zł. Zaplanowano poprawiającą bezpieczeństwo modernizację pomieszczeń. Przewidywany koszt w 2024 r.: 3 566 990 zł, w tym 2 496 893 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (inwestycja dwuletnia, łączny koszt: 7 133 988 zł). W planach jest również przebudowa stacji trafo oraz zakup angiografu.

Zarząd Powiatu Grodziskiego może dokonywać zmian w uchwale budżetowej, m.in. wprowadzając nowe zadania inwestycyjne, na które uda się pozyskać zewnętrzne dofinansowania. Przedstawione kwoty mogą się zatem zmienić, a to, z jakim wynikiem zostanie zamknięty rok 2024, okaże się dopiero na jego koniec.

IMG_8922.JPG (256 KB)

Skarbnik Powiatu Grodziskeigo Ewa Szadkowska