Nabór wniosków o przyznanie dla osób powyżej 30 roku życia jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Data: 14.02.2024 r., godz. 14.35    389
Termin naboru: od 19 do 23 lutego 2024 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o przyznanie dla 20 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

 

Termin naboru: od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania: nie wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne zgodnie z obowiązującym Regulaminem wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim z dnia 10.02.2023r.

 

Etapy rozpatrywania wniosków:

Etap I: Ocena formalna: polega na sprawdzeniu czy:

  • wniosek jest złożony na odpowiednim formularzu,
  • wypełniony jest czytelnie, zawiera wpisy pośrednika pracy i doradcy zawodowego oraz inne wymagane informacje,
  • wniosek zawiera wymagane załączniki.

Etap II: Wizja lokalna:

  • wizytacja w planowanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Etap III: Ocena merytoryczna:

  • rozpatrywanie wniosków pod kątem merytorycznym przez Komisję ds. opiniowania wniosków powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Etap IV: Szkolenie z zakresu ABC Przedsiębiorczości: (w przypadku pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek osoby zostaną skierowane na szkolenie).


 
Wnioski należy składać:

  • osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 30 w pokoju nr 6 - I piętro (budynek A) w godzinach od 8:15 do 14:30,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej adres ESP: /PUPGrodziskMaz/SkrytkaESP,
  • pocztą tradycyjną na adres urzędu, liczy się data wpływu do urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać: