Powiat Grodziski dba o środowisko

Data: 19.08.2022 r., godz. 09.00    441
Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego wprowadzono „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego do 2029 r.”

W ostatnim czasie temat ekologii oraz ochrony środowiska jest często podejmowany w mediach, warto więc zwrócić uwagę, że uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego wprowadzono „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego do 2029 r.”, co pozwala przyjrzeć się temu, jaki jest stan środowiska na terenie nam najbliższym, czyli terenie naszego Powiatu.

Na początku trzeba podkreślić, że oprócz problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, mamy swoje mocne strony, z których możemy być dumni jako lokalna społeczność. Można tu wymienić wzrastającą ilość gospodarstw ogrzewanych gazem, odchodzenie od tradycyjnych nieekologicznych źródeł ciepła, brak przekroczeń poziomów promieniowania elektromagnetycznego, dobry dostęp do sieci wodociągowych (ok. 91,3% mieszkańców Powiatu Grodziskiego korzysta z wodociągów) czy fakt, że na terenie gmin naszego powiatu wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów, w wyniku których zostały osiągnięte wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Te, a także wiele innych mocnych stron, które są wymienione w „Programie Ochrony Środowiska”, ma pozytywny wpływ na stan środowiska na terenie Powiatu Grodziskiego, co  korzystnie przekłada się na stan zdrowia jego mieszkańców oraz komfort ich życia.

Natomiast wśród problemów, nad którymi należy się pochylić, można wymienić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w okolicach dróg na terenie Powiatu Grodziskiego oraz wokół linii kolejowej nr 447, występowanie wyrobów zawierających azbest, obecność dzikich wysypisk czy związaną z postępującą urbanizacją presją wywieraną na obszary chronione.

„Program Ochrony Środowiska” zawiera również konkretne cele i zadania, które pomogą zniwelować zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska. Realizacja niektórych z nich może być trudna np. ze względu na nakłady finansowe (np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inwestycje drogowe ograniczające emisję hałasu, chodzi tu m.in. „ciche” nawierzchnie, ekrany akustyczne czy wały ziemne), ale także ze względu na opór społeczny i związane z nim przyzwyczajenia mieszkańców (np. ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz przemieszczania się transportem publicznym oraz ograniczenie zużycia wody w obrębie terenów miejskich, a zwłaszcza ponowne wykorzystywanie „wody szarej” oraz deszczówki do celów gospodarczych).

„Program Ochrony Środowiska” jest bardzo konkretnym dokumentem, który przedstawia nasze mocne i słabe strony, a także kierunki działań, które należy podjąć w celu poprawy kondycji systemu przyrodniczego Powiatu Grodziskiego.

Ważne jednak, żeby każdy we własnym zakresie, a także wszyscy razem pokazali, że środowisko jest dobrem wspólnym, o które wszyscy powinniśmy dbać.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego do 2029 r.” – TUTAJ.

 

Irmina Pietraszek, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu Grodziskiego.jpg (3.79 MB)

Irmina Pietraszek, Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatu Grodziskiego

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego