Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim

Data: 24.09.2021 r., godz. 15.25   83
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz. obejmuje opieką dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli działających w powiecie grodziskim.
Poradnia udziela także pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu, które nie uczęszczają do placówek oświatowych. Jednym z podstawowych zadań Poradni jest diagnozowanie dzieci i młodzieży, którego efektem jest określenie potrzeb dziecka w zakresie wsparcia w wyrównywaniu deficytów czy zaburzeń. W przypadku rozpoznania problemów rozwojowych dziecko może uzyskać orzeczenie lub opinię, na podstawie których powinno mieć zapewnioną odpowiednią pomoc w placówce, do której uczęszcza. Dzieciom, u których rozpoznano trudności w rozwoju udzielana jest pomoc w formie zajęć specjalistycznych w Poradni. Ważnym zadaniem Poradni jest wsparcie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z kształceniem i wychowaniem. Specjaliści poradni udzielają konsultacji i porad, uczestniczą w spotkaniach w szkołach i przedszkolach, prowadzą zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Aktualna oferta Poradni jest publikowana na stronie internetowej placówki https://pppgrodziskmazowiecki.szkolnastrona.pl/

W ostatnim czasie w Poradni podjęto szereg działań ukierunkowanych na podniesienie jakości oferowanych usług.

Dzięki przyznaniu przez Zarząd Powiatu dodatkowych środków finansowych na działalność Poradni zwiększą się zasoby kadrowe – placówka uzyskała dodatkowe etaty pedagogiczne oraz administracji i obsługi, co poprawi dostępność i jakość pracy. Od września b. r. wydłużone zostały godziny pracy. Aktualnie sekretariat Poradni jest czynny od pon. do czw. w godz. 8 – 18, w pt. 8 – 16 oraz uruchomiony został dodatkowy nr tel. 572 951 986 dla osób, które chcą skorzystać z usług Poradni.

Dzięki dodatkowym środkom w placówce przeprowadzony został remont części pomieszczeń. Dzięki temu poprawie uległy warunki pracy.

Poradnia poszerza swoją ofertę o nowe formy pomocy. Przeprowadzone w maju 2021 r. badanie potrzeb nauczycieli pokazało, że około 30% ankietowanych oczekuje wsparcia w zakresie problemów emocjonalnych uczniów po pandemii i wsparcia psychologa w sytuacjach trudnych. Odpowiadając na te potrzeby w dniu 31.08.2021 r. Poradnia zorganizowała konferencję online pod patronatem Starosty Grodziskiego „Szkoła po pandemii – potrzeby, wyzwania, możliwości, szanse”. Konferencja zorganizowana była we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie, a jej uczestnikami było około 130 nauczycieli i specjalistów. Od czerwca zorganizowana została nowa forma kontaktu dla rodziców i nauczycieli, jaką są konsultacyjne dyżury telefoniczne w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Kontakt z psychologiem jest możliwy w środy pod nr 511 780 851 w godz. 12– 15. W poniedziałki w godzinach 16–18 pod tym samym numerem telefonu możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.