Jesteś tutaj:

Główna treść strony

System oświaty w Powiecie Grodziskim

Data: 19.11.2021 r., godz. 11.55   63
Edukacja jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Powiat Grodziski.

Zadaniem Powiatu jest także prowadzenie następujących publicznych szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych:


–         Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim;

–         Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim;

–         Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim;

–         Zespół Szkół nr 1 w Milanówku;

–         Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku.


W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach uczyło się łącznie 2853 uczniów w 139 oddziałach, z tego w Zespole Szkół Specjalnych 135 uczniów w 35 oddziałach.


W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3, pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Grodziskim, funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapewnia rodzicom specjalistyczną informację oraz właściwe dla dziecka formy kompleksowej, specjalistycznej opieki. Organizowane jest także kształcenie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.


W strukturze szkolnictwa Powiatu Grodziskiego duży udział ma szkolnictwo zawodowe – w szkołach tych kształci się niemalże 60% wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we współpracy z przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Dzięki temu uczniowie szkół zawodowych Powiatu realizują naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, co podnosi ich umiejętności i zwiększa szanse na rynku pracy. Najchętniej wybieranymi zawodami w roku szkolnym 2020/2021 były: technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz technik informatyk, a także mechanik pojazdów samochodowych i magazynier logistyk. Uczniowie mają również możliwość wzięcia udziału w licznych projektach realizowanych przez szkoły, takich jak „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy”, „Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich” czy projekt „Dobry start w zawodzie”.


Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów i ich rodziców w Grodzisku Mazowieckim działa prowadzona przez Powiat Grodziski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Pracownicy poradni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży oraz wspierają rodziców w zakresie wychowania i kształcenia ich dzieci. Jednym z zadań Poradni jest diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży. Efektem tej diagnozy może być wydanie opinii lub orzeczenia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które potwierdza niepełnosprawność dziecka lub jego zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost potrzeb społecznych w powyższym zakresie. W roku szkolnym 2020/2021 Poradnia wydała ponad 1000 dokumentów (w tym opinii i orzeczeń) w różnych zakresach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.


Działające w Grodzisku Mazowieckim Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego również jest jednostką prowadzoną przez Powiat Grodziski. Placówka ta, o dużych tradycjach i bogatej historii, prowadzi zajęcia z historii sztuki, malarstwa, rysunku oraz fotografii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku z inicjatywy kadry dydaktycznej Ogniska organizowane są plenery malarskie, malarsko-fotograficzne, a także konkursy i wystawy.