Przyroda

Liczba odwiedzających: 1656

Obszar gminy Baranów to typowo wiejskie krajobrazy z rozłożystymi łąkami i rozciągającymi się polami.

Przyroda gminy Baranów
Przyroda gminy Baranów – pola i łąki., Przyroda gminy Baranów – pola i łąki., Przyroda gminy Baranów – łąki porośnięte polnymi kwiatami.,

Południowa część gminy Grodzisk Mazowiecki wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w zakresie zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmuje pas wzdłuż rzeki Rokitnicy oraz ponad 10 wsi gminy Grodzisk Mazowiecki. W jego skład wchodzą zarówno zwarte kompleksy leśne i łąkowe o dużym stopniu naturalności, jak i niewielkie, rozdrobnione lasy i łąki, a także tereny rolnicze.

W północnej części gminy znajduje się Uroczysko Rozłogi, gdzie stworzona została Ostoja Przyrody „Stawy w Kraśniczej Woli”. Można tam obserwować wiele gatunków ptaków (m.in. gęsi gęgawy, żurawie, błotniaki stawowe, bąki), płazów (kumaki nizinne, rzekotki) oraz ssaków (ryjówki, badylarki, bobry, borsuki, lisy, sarny, dziki).

Przyroda gminy Grodzisk Mazowiecki
Cypryśnik błotny w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim., Staw w Parku w Adamowiźnie., Las w okolicy Mościsk., Uroczysko Rozłogi, Ostoja Przyrody "Stawy w Kraśniczej Woli"., Uroczysko Rozłogi, Ostoja Przyrody "Stawy w Kraśniczej Woli".,

W zachodniej części gminy Jaktorów rozciąga się malowniczy teren Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wydmy Międzyborowskie”. Obszar o najwyższym wzniesieniu osiągającym wysokość względną ponad 10 m (114,5 m n.p.m.) porośnięty jest sosnami, brzozami i dębami. Schronienie dla ptactwa wodnego dają natomiast jaktorowskie stawy hodowlane, które są własnością Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Przyroda gminy Jaktorów
Wydmy Międzyborowskie., Wydmy Międzyborowskie., Stawy SGGW w Jaktorowie., Stawy SGGW w Jaktorowie – ptactwo wodne., Stawy SGGW w Jaktorowie – ptactwo wodne.,

Na terenie miasta Milanówka rośnie aż 313 drzew będących pomnikami przyrody, nadając miejscowości niepowtarzalny charakter miasta-ogrodu. W mieście znajduje się także zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Turczynek”, składający się z dwóch willi otoczonych parkiem przechodzącym w zwartą zieleń parku leśnego.

Przyroda Milanówka
Pomnik przyrody – aleja pomnikowa, ul. Zygmunta Krasińskiego w Milanówku., Pomniki przyrody – dęby szypułkowe przy ul. Mickiewicza w Milanówku, Pomnik przyrody – dąb szypułkowy, ul. Krakowska w Milanówku.,

W granicach Podkowy Leśnej znajduje się Leśny Park Miejski o powierzchni 14 ha, który, podobnie jak cała Podkowa Leśna, jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Posiada szczególne walory krajobrazowe ze względu na unikatowe na terenie Mazowsza wydmy o wysokości 120 m. n.p.m., bogatą szatę roślinną o dużej bioróżnorodności (ok. 500 gatunków roślin naczyniowych, mszaków i grzybów), pomnikowe drzewa oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, takich jak: lilia złotogłów, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa oraz bluszcz pospolity.

W Podkowie Leśnej znajdują się także trzy rezerwaty przyrody: 

Rezerwat przyrody Parów Sójek – rosną tu 130-letnie dęby szypułkowe, lipy, graby, jesiony i wiązy, a w runie leśnym kopytnik, ćma miodunka, czyściec leśny, niecierpek i chmiel. Żyje tu wiele gatunków ptaków, wśród nich sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu.

Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego – rosnące w nim drzewa liczą sobie 160–170 lat. W rezerwacie mieszkają lisy, sarny, zające, nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W runie występują gatunki charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa.

Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego – chroni las grądowy z miejscami gniazdowania 26 gatunków ptaków, w tym wielu rzadkich: dudek, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, krętogłów, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora czarnogłowa, sikora bogatka, muchołówka mała, grubodziób. W rezerwacie można także spotkać jeże, wiewiórki czy sarny. Teren rezerwatu porastają liczne stare dęby, lipy i graby.

Przyroda Podkowy Leśnej
Park miejski w Podkowie Leśnej., Park miejski w Podkowie Leśnej., Rezerwat przyrody Parów Sójek w Podkowie Leśnej., Rezerwat przyrody Parów Sójek w Podkowie Leśnej., Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego w Podkowie Leśnej., Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego w Podkowie Leśnej.,

W gminie Żabia Wola piękne krajobrazowo lasy zajmują 1/5 jej powierzchni. Znajdują się tutaj dwa rezerwaty przyrody: 

Skulski Las – do jednego z najbardziej znanych walorów rezerwatu należy zaliczyć wyspowe stanowisko buka, występującego tu poza granicą swojego naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu występują cztery zespoły leśne: dominujący grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-olszowy, a na mniejszych obszarach łęg wiązowo-jesionowy i ols porzeczkowy. W rezerwacie rosną ponad 170-letnie sosny i dęby, a także liczne, rzadko spotykane w Polsce Środkowej gatunki, m.in. zdrojówka rutewkowata, łuskiewnik różowy, jaskier kaszubski, kokorycz pełna. Na szczególną uwagę zasługują także rośliny chronione: kopytnik zwyczajny, storczyk plamisty, storczyk Fuchsa i pierwiosnek lekarski.

Skulskie Dęby – ochroną objęty jest przede wszystkim ponad 200-letni starodrzew dębowy oraz wilgotne i bagienne zbiorowiska roślinne, leśne, łąkowo-torfowiskowe. W rezerwacie dominują dęby szypułkowe. Cechą charakterystyczną rezerwatu są zbiorowiska roślin zielonych, wśród których można wymienić: borysz błotny, kosaciec żółty, knieć błotną. Florę rezerwatu tworzy ponad 180 różnych roślin chronionych.

Przyroda gminy Żabia Wola
Rezerwat przyrody Skulski Las., Rezerwat przyrody Skulski Las., Rezerwat przyrody Skulskie Dęby., Rezerwat przyrody Skulskie Dęby.,