Zarząd Powiatu Grodziskiego z absolutorium i wotum zaufania

Data: 28.07.2023 r., godz. 08.45    396
Uchwały w sprawach: udzielenia wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie podjęto 29 czerwca br. podczas LVIII sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym głosowanie nad wotum zaufania przeprowadza się po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu, nad absolutorium – po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok ubiegły.

Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2022 rok przedstawił Radzie Starosta Grodziski Marek Wieżbicki. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności pokazuje realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest dostępny na stronie BIP Powiatu Grodziskiego: bip.powiat-grodziski.pl.

Starosta Grodziski podkreślił, że był to kolejny rok prowadzenia przez Zarząd Powiatu Grodziskiego polityki zrównoważonego rozwoju. Władze Powiatu wielokrotnie aplikowały o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Te dodatkowe środki, a przede wszystkim kwoty zabezpieczone w budżecie umożliwiły przeprowadzenie ważnych inwestycji – remontów i modernizacji dróg powiatowych (w tym ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie i ul. Chełmońskiego w Budach Grzybek i Chylicach), montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, termomodernizacji budynków (zespołów szkół w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku) czy rozpoczęcie budowy lądowiska i modernizacji instalacji gazów medycznych w Szpitalu Zachodnim.

Był to także pierwszy rok funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe (GPA). Powiat Grodziski jest jego współzałożycielem, a Starosta Grodziski Marek Wieżbicki – Prezesem Zarządu. Komunikacja autobusowa staje się coraz bardziej popularna, nieustannie rośnie liczba pasażerów, a Związek skutecznie pozyskuje dofinansowania. Sukcesy GPA są znane nie tylko w naszej okolicy, ale i w całym kraju, o czym świadczą wizyty przedstawicieli władz samorządowych z różnych części Polski.

Na koniec Starosta podkreślił, że rok 2022 należy z całą pewnością zaliczyć do bardzo udanych. Podziękował Zarządowi oraz Radzie za dobrą współpracę, która jest podstawą sprawnego funkcjonowania samorządu.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu. Dochody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w kwocie 137 440 517,68 zł, natomiast wydatki – 141 305 456,36 zł. Największe kwoty w 2022 r. przeznaczono na: oświatę i wychowanie (43 190 983,08 zł), transport i łączność (30 509 744,94 zł) oraz administrację publiczną (21 955 066,75 zł).

Na podstawie przedstawionego Raportu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok Radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania oraz absolutorium.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grodziskiego.