Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim

Data: 24.06.2022 r., godz. 13.20    633
Najważniejsze informacje.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje nadzór bieżący nad warunkami higieny środowiska, zakładów pracy oraz procesów nauczania i wychowania, nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz warunkami, jakie powinien spełniać personel medyczny i pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Pracownicy inspekcji sanitarnej realizują zadania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz monitorowania zatruć środkami zastępczymi.

Od marca 2020 roku wiele działań podejmowanych przez PSSE w Grodzisku Mazowieckim skoncentrowanych było na przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmioty lecznicze analizowano rozwój sytuacji, na bieżąco aktualizowano procedury oraz prowadzono działalność informacyjną, przekazywano komunikaty, obowiązujące akty prawne, wytyczne i zalecenia. Pracownicy Stacji całodobowo monitorowali sytuację epidemiologiczną w ogniskach zachorowań na terenie Powiatu Grodziskiego.

PSSE w Grodzisku Mazowieckim prowadzi także nadzór nad chorobami zakaźnymi. Najwięcej zgłoszeń zachorowań i ich podejrzeń dotyczy takich jednostek chorobowych, jak: grypa, ospa wietrzna, płonica/szkarlatyna, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, salmoneloza, biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, borelioza.

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Grodzisku Mazowieckim nie ograniczają się do sprawowania nadzoru nad chorobami zakaźnymi. W skład Stacji wchodzi Sekcja Higieny Komunalnej, nadzorująca higienę środowiska, kontrolująca jakość wody przeznaczonej do spożycia, czystość powietrza, gleby, wód i innych elementów środowiska, prowadząca nadzór nad stanem higienicznym nieruchomości, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic i środków transportu.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku nadzoruje warunki zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Zajmuje się oceną warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, nadzoruje warunki żywienia zbiorowego, jakość zdrowotną żywności oraz ocenia warunki produkcji i obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych mających wpływ na życie ludzi.

Do zakresu działań Sekcji Higieny Pracy w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych, utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, a także przestrzegania przepisów krajowych i unijnych przez producentów i importerów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi również ocenę stanu sanitarnego zakładów nauczania i wychowania, a także działania oświatowo-zdrowotne i z zakresu promocji zdrowia, które przyczyniają się do wzrostu świadomości uczniów oraz wszystkich mieszkańców powiatu w kontekście dbałości o własne zdrowie oraz kształtowaniu stałych, świadomych postaw prozdrowotnych. Przykładem jest obecnie realizowana kampania prozdrowotna #ŻyjDobrze, której celem jest inspirowanie wszystkich mieszkańców do wprowadzania zmian na lepsze w swoim życiu po pandemii koronawirusa. W ramach kampanii od 20 maja do 24 czerwca na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim oraz na profilach w mediach społecznościowych prezentowane są informacje mające na celu kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających kompleksowej poprawie zdrowia: w sferze fizycznej, psychicznej czy społecznej.