Nabory wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Data: 27.09.2023 r., godz. 13.15    356
Na aktywne formy wsparcia ze środków Funduszu Pracy oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabory wniosków:

 

 • Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia ze środków Funduszu Pracy

Od 26 września 2023 r. do wyczerpania środków.

Nabór na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Funduszu Pracy:

 • staże (stypendium stażowe: 1 790,30 zł)
 • bon na zasiedlenie (max. do kwoty:14 011,52 zł)

Zapraszamy osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków na ww. formy wsparcia.

Wnioski na formy wsparcia należy składać:

 •  w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w siedzibie urzędu ul. T. Kościuszki 30 w godzinach od 8:15 do 14:30
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: ul. T. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Adres ESP: /PUPGrodziskMaz/SkrytkaESP
 • poprzez portal: praca.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim pod linkiem: 

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/-/21913078-nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-ze-srodkow-funduszu-pracy

 

 • Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grodziskim (I) ze środków EFS+

Projekt zakłada udzielenie dofinansowania dla 8 osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia należących do jednej lub kilku grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
 • osób długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych w PUP nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osób z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (tj. z wykształceniem średnim lub niższym, bez osób z wykształceniem policealnym i wyższym),
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • kobiet.

Termin naboru: od 11.10.2023 r. do 17.10.2023 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania: nie wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Udzielanie wsparcia w ramach projektu poprzedzone będzie:

 • opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania,
 • diagnozowaniem deficytów w zakresie umiejętności cyfrowych (w razie potrzeby uzupełnienie  poziomu kompetencji cyfrowych poprzez udział w szkoleniu),
 • diagnozowaniem umiejętności kluczowych dla zielonej transformacji.

 

Etapy rozpatrywania wniosków:

Etap I: Ocena formalna - polega na sprawdzeniu czy:

 • wniosek jest złożony na odpowiednim formularzu,
 • wypełniony jest czytelnie i zawiera wszystkie wymagane informacje,
 • wniosek zawiera wymagane załączniki,

Etap II: Wizja lokalna

 • wizytacja w planowanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,

Etap III: Ocena merytoryczna

 • rozpatrywanie wniosków pod kątem merytorycznym przez Komisję ds. opiniowania wniosków powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 
Wnioski  należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 30 w pokoju nr 6 - I piętro (budynek A) w godzinach od 8:15 do 14:30,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej adres ESP: /PUPGrodziskMaz/SkrytkaESP,
 • pocztą tradycyjną na adres urzędu, liczy się data wpływu do urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim pod linkiem:

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/-/21922169-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-projektu-pt-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-gro