Piecza zastępcza w Powiecie Grodziskim

Data: 19.04.2024 r., godz. 08.40    196
Na sesji w dniu 28 marca 2024 r. Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grodziskim na lata 2024–2026.

Program przewiduje przede wszystkim rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, tak by zapewnić każdemu dziecku prawo do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Do głównych zadań powiatu w tym zakresie należy tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, ograniczanie liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wspieranie usamodzielniających się wychowanków.

Organizowanie pieczy zastępczej jest zadaniem powiatu. Może przybierać formę rodzinną lub instytucjonalną. Jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez ich rodziców. Warto jednak nadmienić, że piecza nie ma być rozwiązaniem ostatecznym, lecz tymczasowym, a priorytetem powinno być wychowanie dziecka w rodzinie – biologicznej bądź, jeśli to niemożliwe, adopcyjnej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Grodziskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim (PCPR), będące jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z danymi PCPR, w 2023 r. w Powiecie Grodziskim w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało 144 dzieci – najwięcej w rodzinach spokrewnionych, w których opiekę nad dzieckiem sprawują jego dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo. Najczęstszym powodem umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych są uzależnienia rodziców oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Jednym z zadań własnych powiatu jest także prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych – jednej z form pieczy instytucjonalnej. Od 2018 roku na zlecenie Powiatu Grodziskiego Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” prowadzi w Wolce Grodziskiej tego typu placówkę, przeznaczoną dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia. 

Także i osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą mają zapewnione wsparcie. Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą liczyć na jednorazową pomoc pieniężną m.in. na kontynuowanie nauki czy usamodzielnienie. Mogą także skorzystać ze wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym mieszkania chronionego, przygotowującego do samodzielnego życia) i zatrudnienia, mają również zapewnioną pomoc prawną i psychologiczną. Osoba usamodzielniana może korzystać z tego rodzaju wsparcia do ukończenia 25. roku życia.

Realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej jest finansowana z budżetu Powiatu Grodziskiego. W 2023 r. na ten cel przeznaczono ponad 6,5 mln zł, natomiast w budżecie na 2024 r. kwota planowanych wydatków przekroczyła 8 mln zł.

Powiat Grodziski nieustannie podejmuje działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej z uwzględnieniem swoich realnych możliwości, tak by wszystkie dzieci pozbawione opieki rodziców mogły otrzymać odpowiednie wsparcie. Obecnie na terenie naszego Powiatu piecza zastępcza zorganizowana jest zarówno w formie rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Taki system pozwala odpowiedzieć na potrzeby dzieci oraz umożliwia zapewnienie im opieki i wychowania.

Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Żydowska 19, telefon: (22) 724 15 70, 734 43 10, strona internetowa: www.pcprgrodzisk.pl.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Budynek domu dziecka

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Wolce Grodziskiej.