Współpraca Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 25.04.2024 r., godz. 11.20    298
.

28 marca podczas sesji Rady Powiatu Grodziskiego zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.

W ubiegłym roku kontynuowano zaangażowanie w budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz pożytku publicznego, dążąc do wspólnej realizacji programów i projektów służących dobru lokalnej społeczności. Cele i zasady tejże współpracy zostały ujęte w uchwale Rady Powiatu Grodziskiego nr 425/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 r.

Organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom udzielane jest wsparcie pozafinanoswe (np. użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach powiatowych czy publikowanie na stronie powiatu informacji do nich skierowanych) oraz finansowe. 

W ubiegłym roku na współpracę z organizacjami przeznaczono ponad 7 000 000 złotych:

·         otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej: 60 000 zł, 

·         realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej: 3 786 690,68 zł,

·         realizacja zadań współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 2 828 582,04 zł, 

·         współudział Starostwa w organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym: 75 178,55 zł, 

·         prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym na organizacje pozarządowe 126 870,01 zł): 262 346,62 zł.

Jednym z zadań realizowanym przy współpracy z organizacjami jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Powiat Grodziski prowadzi 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z przepisami prowadzenie połowy punktów powierzono organizacji pozarządowej. Warto podkreślić, że porady prawne cieszą się coraz większym zainteresowaniem: w 2022 r. udzielono ich 1005, natomiast w 2023 – 1166. 

Kolejnym ważnym zadaniem zleconym organizacjom pozarządowym jest prowadzenie domu dziecka przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”. Od początku 2023 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego mogło przebywać do 14 dzieci powyżej 10. roku życia. W tym samym roku za zgodą Wojewody Mazowieckiego zostały rozszerzone miejsca o przyjęcie dodatkowych osób i na koniec grudnia w placówce przebywało 19 podopiecznych.

Powiat Grodziski wspiera również niepełnosprawnych. Wymienić tu należy Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku i Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. W placówkach zapewniana jest opieka całodobowa lub udział w zajęciach, które mają na celu  rozwój uczestników.

Zlecono także organizowanie Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zadanie to powierzono Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Zawody były przeprowadzane przez cały rok w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ich celem było wyłonienie najlepszych szkół, które reprezentowały Powiat Grodziski na arenie wojewódzkiej, ale i popularyzacja rywalizacji sportowej, jako zdrowego i alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. W sumie zorganizowano 66 zawodów powiatowych. Do rywalizacji przystąpiło 3 394 uczniów.

Na podstawie kalendarza imprez wspiera się wydarzenia z zakresu kultury i sztuki, sportu i ochrony środowiska. W ubiegłym roku odbyły się 34 imprezy z udziałem organizacji pozarządowych.

Współpraca odbywała się na wielu płaszczyznach, dotyczyła różnorodnych form i sfer życia społecznego. Realizacja Programu Współpracy…, a co za tym idzie pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływa na kontakty i wzajemne relacje z nimi.

Warto podkreślić, że w 2023 r. Powiat Grodziski przekazał organizacjom pozarządowym aż 3,27% rocznego budżetu.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowane w Starostwie.jpg (220 KB)

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowane w Starostwie Powiatu Grodziskiego