Informacja w sprawie podania do wiadomości listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Data: 04.12.2023 r., godz. 13.32    Liczba odwiedzających: 370

Na podstawie Rocznego Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przyjętego Uchwałą nr 425/XL Vlll/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2022 roku podaje się do wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2024-2028 pn. ,,Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie".

Informacja.pdf (224 KB)