Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym

Liczba odwiedzających: 202

 

W dniu 13.05.2016 roku podpisane zostało porozumienie partnerskie przy realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym”. Zadaniem Partnera Powiatu Grodziskiego będzie prowadzenie kampanii informacyjnej na terenie powiatu w zakresie funkcjonowania obiektu.

Dnia  sierpnia  2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Izdebnie Kościelnym

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Przedmiotowy projekt zakładał dostosowanie istniejącego obiektu w Izdebnie Kościelnym zarządzanego przez Ochotniczą Straż Pożarną na potrzeby świetlicy wiejskiej, której główną funkcjonalność stanowić będzie działalność kulturalna. Główną część prac stanowiły  działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku, umożliwiającej komfortowe korzystanie z jego infrastruktury przez cały rok oraz uzyskanie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania budynku. Do ww. zakresu prac budowlanych należały:

- poprawa sprawności instalacji ogrzewania poprzez wymianę kotła, rur, grzejników, zaworów, termostatycznych , regulacji,

- docieplenie stropodachu wełną mineralną na suficie podwieszonym z twardej wełny szklanej,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem,

- wymiana okien w budynku,

- wymiana ocieplenia podłogi na gruncie,

W zakresie wyposażenia obiektu na potrzeby działalności kulturalnej zakupione zostały:

- system nagłośnienia,

- system oświetlenia,

- system multimedialny (projektor, ekran, komputer),

- meble biurowe i wyposażenie,

- wyposażenie meblowe sali wielofunkcyjnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Lidera Projektu www.grodzisk.pl w zakładce Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt „Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym”

Całkowita wartość projektu: 800 161,02 PLN

Wartość dofinansowania: 552 111,10 PLN

Termin realizacji projektu: 07.11.2016 - 03-06.2018

Więcej informacji o działaniach kulturalnych pod linkiem:https://www.facebook.com/profile.php?id=100027408325693

_DSC9452-Pano.jpg (57 KB)

 

POZIOM KOLOR RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFRR.jpg (727 KB)